środa, 24 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Uwaga studenci pierwszego roku!

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW! Studenci z bardzo dobrymi wynikami z matury mogą otrzymać stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. To jednorazowe wsparcie „na start” w wysokości 2 tys. zł. Na stypendia może liczyć 100 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym.

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać także takie warunki jak:
1) podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
2) uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
W przypadku matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) punkty zostaną przeliczone na procenty w następujący sposób (P – uzyskany %): P= [(ilość uzyskanych punktów) : (max ilość punktów możliwych do uzyskania na maturze odpowiednio IB lub EB)] x 100%.
Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie stypendium (wg. wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu) oraz następujące dokumenty:
1) kserokopię świadectwa maturalnego stwierdzoną za zgodność kopii
z oryginałem przez szkołę średnią w której go uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego (klauzula ”stwierdzam zgodność kopii z oryginałem”, czytelny podpis i data),
2) zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
3) oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy,
4) kserokopię dowodu osobistego stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego (klauzula ”stwierdzam zgodność kopii z oryginałem”, czytelny podpis i data).

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, która utworzy listę rankingową zawierającą wykaz co najwyżej 100 studentów rekomendowanych do przyznania stypendium oraz listę rezerwową zawierającą wykaz studentów, którzy spełnili kryteria naboru, ale uzyskali niższe wyniki
z egzaminu maturalnego od studentów z listy rankingowej. W przypadku, gdy liczba kandydatów o takim samym dorobku punktowym jest większa od liczby możliwych do przyznania miejsc na liście rankingowej, wybór z tej grupy zostanie dokonany w drodze publicznego losowania. Stypendium zostanie wypłacone studentowi jednorazowo, po podpisaniu przez niego umowy.
Wysokość stypendium rokrocznie określa Zarząd Województwa Podkarpackiego.
W przypadku, gdy liczba wniosków będzie mniejsza niż 100, Zarząd Województwa Podkarpackiego może dokonać podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendium w danym roku proporcjonalnie do liczby przyjętych wniosków (min. 2000 zł w 2016 r.).
Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

Planowany termin naboru wniosków: październik 2016 r.

Maksymalna liczba przyznanych stypendiów – 100.
Regulamin programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego i załączniki: wniosek o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego, umowa o przyznanie stypendium dostępne są na stronie internetowej www.edukacja.podkarpakcie.pl, w zakładce: Stypendia dla studentów, Regulamin dla studentów.

Informacje nt. programu udzielane są pod nr tel. 17 747 59 42, oraz drogą elektroniczną
(e-mail): [email protected].