wtorek, 27 lutego, 2024
AktualnościBRZOZÓWSANOKWydarzenia

Wystąpienie ws. budowy przedszkola w Humniskach

Jak informowaliśmy wczoraj mieszkańcy Humnisk wystąpili z inicjatywa uchwałodawczą do samorządu gminy Brzozów w sprawie budowy nowego przedszkola. Zawiązali w tym celu komitet obywatelski. Publikujemy treść jego oficjalnego wystąpienia do gminnych władz samorządowych Brzozowa ws. budowy nowego przedszkola.

“Na podstawie art. 41 a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Gminy Brzozów Uchwała Nr LIX/548/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 16 października 2018 w sprawie Zmiany Statutu Gminy Brzozów na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ust z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) § 57 ust. 1 informuję Panią Przewodniczącą o powołaniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie budowy nowego Przedszkola Samorządowego w Humniskach, w sołectwie Humniska.

W związku z nałożonym na Gminę Brzozów obowiązkiem realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie której zgodnie z art. 7 pkt 8 zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, mieszkańcy korzystając z przysługującej im na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i statutu Gminy Brzozów w ramach inicjatywy uchwałodawczej, wnioskują o przyjęcie uchwały mającej na celu budowę nowego Przedszkola Samorządowego na działce nr 3159/1 w Humniskach.

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej wnosi do Rady Miejskiej w Brzozowie uchwałę w sprawie budowy nowego Przedszkola Samorządowego w Humniskach.

Kwestia lokalizacji obecnego Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Humniskach od ponad dwóch miesięcy jest tematem budzącym ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności. Plany Gminy Brzozów związane z przeniesieniem przedszkola w obręb budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Humniskach nie spotkały się z przychylnym odzewem rodziców dzieci szkolnych z uwagi na niewyjaśnione kwestie organizacyjne i braki merytoryczne projektu ze strony organu prowadzącego. Wiele wątpliwości budzi również sposób przeprowadzenia całego przedsięwzięcia wśród samych mieszkańców Humnisk, którzy zwracają uwagę, że w największej miejscowości w Gminie Brzozów (liczba mieszkańców sołectwa Humniska to ponad 3 tys. osób) powinno funkcjonować samodzielne przedszkole na miarę XXI wieku.

Temat oświaty i kształcenia naszych dzieci jest jednym z priorytetów w ich rozwoju edukacyjnym, zatem działając razem – jako społeczność Humnisk, Rada Sołecka, przedstawiciele Rady rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych – przedstawiamy argumenty uzasadniające potrzebę budowy nowego Przedszkola Samorządowego w Humniskach.

Uważamy, że Gmina powinna rozważyć i podjąć zdecydowane działania zmierzające do wybudowania nowego przedszkola samorządowego z uwagi na: zły stan techniczny obecnej placówki przedszkolnej; brak miejsca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Humniskach; stanowisko Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Humniskach z dnia 19 kwietnia 2021 roku sprzeciwiające się planom włączenia przedszkola w obręb Szkoły Podstawowej; stanowisko Rady Sołeckiej Humniska z dnia 26 kwietnia 2021 roku jednogłośnie popierające inicjatywę budowy nowego przedszkola; oraz mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców największej miejscowości w Gminie Brzozów.

Obecne przedszkole przez lata nie było doinwestowywane przez władze samorządowe. Propozycja Gminy przeniesienia przedszkola na teren szkoły, z uwagi na złe warunki lokalowe w obecnej placówce przedszkolnej, powoduje liczne dyskusje w temacie. Dodatkowo sama szkoła podstawowa wymaga modernizacji i nie posiada odpowiedniego zaplecza lokalowego by przyjąć w swoje mury trzyoddziałowe przedszkole. Zasadne jest zatem przeanalizowanie sytuacji i podjęcie szybkich kroków zmierzających do budowy nowej placówki.

Chcemy podkreślić, że nie można prowadzić polityki oświatowej kosztem dzieci szkolnych, którym według planów Gminy, związanych z połączeniem przedszkola i szkoły w jednym obiekcie, „zabiera się” z nauczania jeden poziom szkoły, a dla klas 1-4 wprowadza się system dwuzmianowy.

Realizacja budowy nowego przedszkola samorządowego ma na celu poprawę warunków edukacyjnych i bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). To inwestycja w rozwój dziecka w sferze rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego. Wykonanie inwestycji zapewni możliwość przystosowania sal na sale tematyczne rozwijające, kształtujące, stymulujące rozwój najmłodszych dzieci, a co za tym idzie ich lepszy start w edukację szkolną. Budowa nowej placówki oświatowej zdecydowanie poprawi możliwości opieki dla dzieci najmłodszych (przyjmując w projekcie założenie oddziału przedszkolno–żłobkowego). Takie rozwiązania pomogłoby wielu rodzicom na szybszy powrót na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Na potrzeby mieszkańców Gmina mogłaby wydać zgodę na ewentualne dyżury w placówce również w soboty.

Nowe przedszkole to możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej o kadrę specjalistów, jak logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, czy wzbogacenie zajęć o naukę języków obcych, pedagogikę ruchu, pedagogikę leczenia, czy różne terapie behawioralne.

Warto podkreślić, że nowy budynek przedszkola samorządowego to inwestycja finansowa na lata bez remontów i doposażeń.

Patrząc na infrastrukturę oświatową w naszym sołectwie, jedynym miejscem należących do gminy, na którym mógłby zostać wybudowany nowy obiekt przedszkola jest teren obok Szkoły Podstawowej Nr 1 (numer działki 3159/1). Proponujemy teren starego, asfaltowego boiska sportowego obok szkoły. Boisko o powierzchni prawie 600 m2 stanowi odpowiednie zaplecze pod taką placówkę. Warto dodać, że dobry projekt budowlany przedszkola zapewni atrakcyjne i bezpieczne miejsce edukacyjne dla dzieci przedszkolnych z całym zabezpieczeniem sanitarnym i kuchennym. Propozycja ta jest jak najbardziej zasadna, gdyż samorząd nie musi zakupywać gruntu pod budowę placówki. Widząc konieczność zaspokojenia jednej z najbardziej podstawowych zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców lokalizacja ta jest najbardziej optymalną i uzasadnioną również z punktu widzenia jej położenia w tak dynamicznie rozwijającej się miejscowości.

Środki finansowe, które Gmina planowo zamierza przeznaczyć na dostosowanie szkoły, tak by przyjąć w jej mury przedszkole, można wykorzystać jako wkład własny do budowy nowego przedszkola. Natomiast licząc na zdolność gminy w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje z zakresu oświaty, ubiegając się między innymi o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego czy rządowego programu „Maluch Plus” można otrzymać wsparcie na inwestycje, która będzie wizytówką sołectwa i zakończy wieloletni problem związany z funkcjonowaniem przedszkola.

Pragniemy zwrócić uwagę, że warto brać dobre przykłady od naszych sąsiadów – taka sama sytuacja związana z funkcjonowaniem przedszkola była jeszcze trzy lata temu w Gminie Wojaszówka w miejscowości Wojaszówka. Tam władze podjęły konkretne decyzje i wybudowano trzyoddziałowe przedszkole na 75 dzieci z całym zapleczem, z pomieszczeniami technicznymi i administracyjnymi. Głównym powodem, dla którego powstał nowy obiekt, był zły stan techniczny oraz niewystarczająca ilość miejsc w dotychczasowych oddziałach przedszkolnych starego budynku. Nowa placówka została wybudowana obok starego przedszkola. Wartość zadania wraz z nowoczesnym wyposażeniem obiektu wyniosła 1.6 mln, z czego prawie milion złotych stanowiła kwota dofinansowania.

Mieszkańcy Humnisk wystarczająco długo czekają na nowe przedszkole spełniające wszystkie, wymagane kryteria sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy. Budowa przedszkola samorządowego podyktowana jest niecierpiącą zwłoki koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb Sołectwa. Ze statystyk prowadzonych między innymi przez gminę na przestrzeni kilku lat wynika, że wzrasta na wsi liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym, powstają nowe zabudowania jednorodzinne, przez co rośnie zapotrzebowanie na zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach. Zatem budowa nowej placówki oświatowej, spełniającej wszystkie wymagane kryteria powinna wynikać z planów rozbudowy gminy i może zapobiegać zjawiskom depopulacji. To przede wszystkim zachęta dla ludzi młodych na osiedlenie się w naszym regionie.

Od tematu nie można uciec lub zasłonić się ważniejszymi priorytetami inwestycyjnymi. Dobro i edukacja dzieci powinny być wartościami nadrzędnymi, gdyż to młode pokolenie jest naszą przyszłością. Jako mieszkańcy Gminy Brzozów doskonale zdajemy sobie sprawę, że potrzeb jest wiele, ale nasz projekt inicjatywy uchwałodawczej jest pilny, realny i jak najbardziej wykonalny. Realizacja tego zadania leży w gestii Gminy Brzozów jako jednostki odpowiedzialnej za jej realizacje i możliwa jest do wykonania jedynie przez gminę, działając na rzecz wspólnego dobra mieszkańców. Wobec przedstawionych okoliczności zasadnym jest stworzenie nowego przedszkola, w którym Gmina jako organ prowadzący zapewni opiekę i edukację najmłodszym mieszkańcom.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie i całokształt zaprezentowanych argumentów uznać należy, że podjęcie przedmiotowej uchwały i jej wykonanie jest w pełni uzasadnione.

Liczymy na przychylność Władz Gminy i pozytywne ustosunkowanie się do spraw naszej lokalnej społeczności.

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x