niedziela, 14 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Równi na rynku pracy

UWAGA! Jeszcze do 9 września potrwa rekrutacja osób do udziału w programie wsparcia zawodowego „Równi na rynku pracy”. Wsparcie jest adresowane przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób w wieku do 24 lat, które aktualnie nie pracują, nie uczą się oraz nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych. Nabór prowadzi Mlodzieżowe Centrum Kariery w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 3 (budynek BDK), tel. 13 43 402 09. Bliższe szczegóły na ulotkach i poniżej.

Więcej o projekcie na stronie Podkarpackiej Komendy OHP

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w programie „Gwarancje dla młodzieży” („GdM”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do młodzieży z grupy NEET, tzn. znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym. Grupa NEET to osoby w wieku 15-24 lat, które aktualnie nie pracują, nie uczą się oraz nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych.

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży w ramach „GdM” zostały zróżnicowane w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia, warunków materialnych oraz predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.
Osoby biorące udział w projektach będą mogły skorzystać z porad psychologicznych, usług doradcy zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz z pośrednictwa pracy. Beneficjentom zostanie zapewnione wsparcie w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Działania w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” będą koncentrować się w dwóch obszarach wsparcia w zależności od potrzeb grupy docelowej (młodzież w wieku 15-24 lata):
W ramach tego programu prowadzony jest nabór uczestników do dwóch projektów: „Pomysł na siebie” i „Równi na rynku pracy”.

Drugi projekt „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” skierowany jest do osób pełnoletnich. Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Równi na rynku pracy” uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:
• ukończyć 18 r.ż. i jednocześnie nie ukończyć 25 r.ż.,
• zaliczać się do grupy tzw. NEET (być osobą niepracującą/bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się),
• nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Formami wsparcia będzie:
• poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
• szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie – ew. uzyskanie uprawnień do kierowanuia ciągnikiem) – wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
• 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży ),
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i in.),
• pośrednictwo pracy,
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Angelika
Angelika
9 lat temu

Jestem bardzo zainteresowana.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x