czwartek, 18 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Jubileusz GRASTAR-u [FOTO]

Bo my czujemy się tutaj potrzebni…  Sukces grabownickiej Jubilatki – Spółdzielni Handlowej GRASTAR
Piękny jubileusz dwudziestopięciolecia świętowała 8 lutego br. (czwartek) Spółdzielnia Handlowa GRASTAR z Grabownicy Starzeńskiej, dawniej: Wiejska Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Jej korzenie sięgają lat okupacji niemieckiej, kiedy to w 1940 r. kilku obywateli Grabownicy Starzeńskiej postanowiło utworzyć sklep, który mógłby zaopatrywać miejscową ludność w artykuły pierwszej potrzeby.

Szanowni Państwo! Spotykamy się dzisiaj na okoliczność jubileuszu 25-lecia Spółdzielni Handlowej GRASTAR. Jednak korzenie naszej Spółdzielni sięgają znacznie dalej – rozpoczął spotkanie Prezes Dariusz Irzyk witając gości, wśród których byli: Prezes Jerzy Rybka – Pełnomocnik Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz członek Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezes Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej SOPEX Krosno– Lucjan Waśko, członek Krajowej Rady Spółdzielczej, Zastępca Burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak, Radny Powiatu Brzozowskiego, a jednocześnie sołtys sołectwa Grabownica Starzeńska Dominik Arendarczyk, Radny Gminy Brzozów Kazimierz Zajdel, ks. Proboszcz Jan Szmyd, Dyrektor PBS o/ Brzozów Janusz Matusz, Dyrektor PKO SA o/ Brzozów Mieczysław Pająk, Prezesi okolicznych Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska: z Haczowa – Wiesława Wojtoń, Dydni – Wiesława Fejdasz, Brzozowa – Adam Wojtowicz, Żołyni – Kazimierz Stopyra i zastępca Prezesa Andrzej Szklany, Grodziska Dolnego – Eugeniusz Miś, właściciel Piekarni „Małgosia” Robert Stabryła, przedstawiciele lokalnych organizacji: Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska Tadeusz Stępień, Prezes OSP w Grabownicy Starzeńskiej Jan Suwała, Barbara Kuczma – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej, Anna Krzysztyńska z Grupy „Dobra Myśl” oraz bardzo serdecznie powitał wszystkich członków i pracowników Spółdzielni.

Historię działalności GRASTAR-u przedstawili: Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Antoni Mazur i Przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Adamski.

Antoni Mazur tytułem wstępu powiedział, że To dzisiejsze spotkanie, które jest zakończeniem jubileuszu 25-lecia istnienia naszej Spółdzielni w nowej samodzielnej formie organizacyjnej, jest także rozpoczęciem drugiego ćwierćwiecza jej działalności. Przytoczył początki Ruchu Spółdzielczego w Grabownicy Starzeńskiej: W poszczególnych miejscowościach gminy działały spółdzielnie rolniczo-handlowe takie jak: „Jutrzenka” w Humniskach, „Zorza” w Górkach, „Opiekunka” w Niebocku i „Nadzieja” w Grabownicy, którą zarządzał Bronisław Struś, natomiast kasjerem był Leopold Winczewski. Z końcem roku 1948 wszystkie te spółdzielnie połączono i powstała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grabownicy, a prezesem został wybrany najpierw Bronisław Struś, następnie Kazimierz Korfanty, natomiast pracownikiem administracyjnym był Jan Szurlej. Nowo powstała spółdzielnia nie posiadała obiektów handlowych, dlatego sklepy rozlokowano w domach prywatnych u Kazimierza Dżonia, Józefa Kosteckiego, Stanisława Niemca. Pierwszymi sklepowymi były Mieczysława Latoś i Helena Mikuła. (…) Kapitał Spółdzielni stanowiły udziały członkowskie, jednakże ze względu na duże potrzeby i nowe formy działalności (nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane) Zarząd korzystał z możliwości zaciągnięcia kredytu.

(…) rozwój Spółdzielni nastąpił w latach 50-tych XX wieku. – kontynuował A. Mazur. Wybudowano pierwszy magazyn i miało to ogromne znaczenie, ponieważ wcześniej materiały były składowane w nieodpowiednich warunkach – w wynajmowanych stodołach, szopach i piwnicach. Ważną inwestycją było także wybudowanie piekarni w 1957 r., w której produkcja pieczywa wynosiła cztery tony na dobę. W budynku oprócz pomieszczeń związanych z produkcją znajdowały się pomieszczenia socjalne dla pracowników, natomiast na piętrze urządzono biura, kasę, świetlicę i sklep. Pierwszym kierownikiem piekarni został Kazimierz Bacior, następnie Leopold Korfanty, Stanisław Dobosz, Ewa Hałasik. Od 1950 r. funkcję przewodniczącego Spółdzielni kolejno pełnili: Józef Grinbaum, Jan Uryć, Józef Stańko, Władysław Sawicki, Bolesław Krzysztyński i Michał Stańko. Pierwszymi pracownikami byli: Stanisław Kędra, Józef Knurek, Stanisław Śliwiak, Stanisław Potoczny, Emilia Skiba, Zofia Przybycin, która prowadziła także kadry.
Spółdzielnia posiadała osiem sklepów, cztery punkty sprzedaży detalicznej, dziewięć punktów skupu jaj oraz Terenową Zbiornicę Jajczarsko-Drobiarską w Humniskach. Prowadzono także działania w sferze społeczno-kulturalnej – organizowano półkolonie, dożywianie dzieci i sprzedaż książek.

Szczytowy rozwój Spółdzielni nastąpił w latach 60-tych, kiedy to swoją działalnością obejmowała sześć pobliskich miejscowości: Górki, Grabownicę, Grabówkę, Humniska, Jabłonkę i Niebocko. (…) W 1964 r. wybudowano nowy magazyn, w którym przechowywano pasze treściwe, nawozy sztuczne, materiały budowlane oraz organizowano tam skup zbóż i nasion. W tym samym roku wybudowano i uruchomiono wagę wozowo-samochodową. Wybudowano także punkt skupu żywca. Pod koniec lat 60-tych władze spółdzielcze powiatu brzozowskiego doprowadziły do połączenia dwóch podmiotów spółdzielczych: Grabownicy i Przysietnicy oraz utworzenia wspólnego Zarządu w Brzozowie, a po niedługim czasie Spółdzielnia w Grabownicy została włączona do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Brzozowie.

(…) transformacja ustrojowa w 1989 r. spowodowała trudności w funkcjonowaniu brzozowskiej spółdzielni. Pojawiło się nawet realne niebezpieczeństwo wyprzedaży jej majątku, a mieszkańcy Grabownicy z niepokojem wskazywali na piekarnię, w której przedłużał się remont, uniemożliwiający produkcję pieczywa. Stan techniczny pozostałych budynków również ulegał pogorszeniu. Wobec takiej sytuacji w Grabownicy powstała grupa inicjatywna, której działania miały na celu odłączenie Spółdzielni. 22 lipca 1990 r. odbyło się zebranie mieszkańców, podczas którego jednogłośnie opowiedziano się za wystąpieniem o odłączenie majątku po byłej Spółdzielni SCh Grabownicy od Spółdzielni SCh w Brzozowie. W tym celu złożono oficjalne pismo, jednak nie uzyskało ono akceptacji władz Spółdzielni SCh w Brzozowie, z powodu uchybień wynikających z prawa spółdzielczego i statutu spółdzielni. W dniu 17 września 1990 r. grupa inicjatywna, w której powierzono mi przewodnictwo, ponownie złożyła wniosek, poparty przez ok. 150 członków Spółdzielni ze wsi Grabownica. (…) w dniu 9 kwietnia 1992 r. Uchwałą nr 6 Zebranie Przedstawicieli Gminnej SSCh w Brzozowie zatwierdzono podział Spółdzielni. Od tego czasu grupa inicjatywna przystąpiła do budowy struktur: opracowano statut, powołano radę nadzorczą i zarząd nowej Spółdzielni pod nazwą Wiejska Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grabownicy. Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został Jan Olejko, a pierwszym prezesem Zarządu Dariusz Irzyk. 19 listopada 1992 r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni SCh w Brzozowie zatwierdziło podział składników majątkowych na rzecz nowo powstałej Spółdzielni. (…) w ten sposób z datą 1 grudnia 1992 r. rozpoczęła działalność Wiejska Spółdzielnia SCh w Grabownicy.                    

Podsumowania ostatnich dwudziestu pięciu lat Spółdzielni, dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Adamski. Dwadzieścia pięć lat, tej nowej historii, to stosowny okres czasu, aby dokonać pewnego podsumowania, ocenić czas przeszły, jak i spojrzeć z tej perspektywy w przyszłość. Jako Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem, często nam się zdarza dokonywać takiej analizy, planując przyszłe przedsięwzięcia.
Czas tworzenia naszej nowej historii (…) sięga miesiąca grudnia 1992 r. Przyjęty majątek zarówno z aspektami pozytywnymi, jak i negatywnymi, bo tych było więcej, stawiał przed nami nowe wyzwania, a niejednokrotnie zadania, które wydawały się być mało realne. Nie wiedzieliśmy wówczas czy i w jakim stopniu uda się nam wdrożyć nasze plany i zamierzenia. Tylko entuzjazm był naszą siłą napędową. Na samym początku ponosiliśmy duże nakłady związane z remontami obiektów, modernizacją, poprawiając walory techniczne i estetyczne. (…) Kolejną kwestią zasadniczą w naszych planach była regulacja własności gruntów, na których znajdowały się nasze obiekty handlowe. Czasochłonne i kosztowne to przedsięwzięcie, lecz mieliśmy świadomość, że bez takich regulacji nie zagwarantujemy na dłuższą perspektywę swojego bytu. Ten zamiar został również w pełni zrealizowany.
Tworzenie placówki Delikatesy Centrum, to w naszych okolicznościach również duże przedsięwzięcie, nie tylko ekonomiczne. Mieliśmy świadomość, że taka placówka w perspektywie czasu sprawdzi się strategicznie i ekonomicznie, dając dobrą płaszczyznę działalności handlowej w środowisku.

Zarówno te jak i inne nasze działania zostały docenione i w 2007 r. w II konkursie „Gepardy Biznesu” Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najdynamiczniejsza Firma Województwa Podkarpackiego”. Natomiast w 2011 i 2013 r. utworzone Delikatesy Centrum zostały wyróżnione dwukrotnie tytułem „Najlepsza Jakość” w gronie najlepszych sklepów Sieci Delikatesy Centrum. Te otrzymane wyróżnienia, to efekt dobrej pracy, zaangażowania zarówno Zarządu Spółdzielni, administracji i pracowników poszczególnych placówek. Nie jest bez znaczenia również fakt, że zarówno Prezes Zarządu jak i trzon dwuosobowej administracji są niezmienne niemalże od samego początku powstania spółdzielni, przechodząc różne etapy jej powstania i funkcjonowania. Jest to karda ze wszech miar sprawdzona na różnych etapach działalności. Również członkowie Rady Nadzorczej mają co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie. Może te lata wspólnej, zgodnej współpracy przyczyniają się, że pomimo różnorodnych trudności wciąż funkcjonujemy, a wyniki finansowe są dodatnie i pozwalają na nieduży, ale ciągły rozwój naszej Spółdzielni. A przecież i konkurencja, jak na nasze warunki lokalne jest duża. (…)Mamy nadzieję, że Krajowy Związek będzie żywotnie bronił interesu tych, którzy jeszcze pozostali na rynku. Bo my czujemy się tutaj potrzebni.

(…) W 2012 r. dokonaliśmy zmiany nazwy naszej Spółdzielni z Wiejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na nazwę Spółdzielnia Handlowa GRASTAR, przy czym skrót GRASTAR został wzięty z początkowych liter nazwy naszej miejscowości Grabownica Starzeńska. Chcieliśmy przez tą nazwę nawiązać do lokalnego środowiska, gdzie funkcjonujemy, działamy, pracujemy.
(…) Na chwilę obecną zatrudniamy trzydzieści osób w czterech placówkach branży: spożywczej, przemysłowej, budowanej. Uruchomiliśmy na lokalne potrzeby myjnię samochodów osobowych. (…) Mamy szereg planów gospodarczych i inwestycyjnych. (…) Na to, co udało się nam dotychczas osiągnąć pracowało i pracuje nadal wiele osób.

Magdalena Surmacz poprowadziła tego wieczoru tą część spotkania, w której doceniono i uhonorowano wielu członków i pracowników Spółdzielni, wręczając im pamiątkowe medale. Odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego przyznane Uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej otrzymali: Wanda Błądzińska – członek Rady Nadzorczej od 2001 r. do chwili obecnej, Maria Błaszczak – członek Rady Nadzorczej, sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni od 2007 r. do chwili obecnej, Marian Adamski – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2001 r., Antoni Mazur – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 2001 r., Józef Leśniak – członek Rady Nadzorczej kilku kadencji do 2003 r. oraz w chwili obecnej, Józef Oleniacz – członek Rady Nadzorczej Spółdzielni w kilku kadencjach do 2013 r., Dariusz Irzyk – wieloletni członek Spółdzielni, Prezes Zarządu Spółdzielni od jej powstania.

Odznaki Zasłużony dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” przyznane Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” otrzymali: Urszula Wojtowicz – wieloletni członek i pracownik Spółdzielni, Bogusława Leśniak – wieloletni członek i pracownik Spółdzielni, od 1992 do 2007 r. Główny Księgowy, w latach 2003-2007 członek Zarządu, Maria Bogacka – wieloletni członek i pracownik Spółdzielni, członek Rady Nadzorczej w latach 2005-2009, Roman Korfanty – wieloletni członek Spółdzielni, członek Rady Nadzorczej w latach 1997-2001, Marian Trześniowski – wieloletni członek Spółdzielni, członek Rady Nadzorczej w latach 19993-2001, Marian Koryto – wieloletni członek Spółdzielni, członek Rady Nadzorczej w latach 2001-2007, Mariusz Grządziel – wieloletni członek i pracownik Spółdzielni, Główny Księgowy Spółdzielni od 2007 r.

Podziękowania dla wieloletnich pracowników za zaangażowanie i sumienność w wypełnianiu obowiązków otrzymały: Mirosława Misztak, Alicja Czubska i Dorota Skiba. Natomiast podziękowania za wieloletnie członkostwo i zaangażowanie w sprawy Spółdzielni otrzymali: Wiesław Korfanty, Władysław Grządziel i Zuzanna Irzyk.             

Przybyli goście przekazali gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów. Szanowni Spółdzielcy, pracownicy, bardzo mi miło uczestniczyć w jubileuszowym spotkaniu – rozpoczął prezes  Jerzy Rybka – Pełnomocnik Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz członek Krajowej Rady Spółdzielczej. Jest to bardzo ważny moment. (…) Dzisiaj jest wielką satysfakcją, że możemy się spotkać. (…) Musimy wiedzieć, że spółdzielczość ma dwieście lat istnienia. Ta przedstawiona dzisiaj historia była taka żywa, szczególnie dla młodzieży pracującej. Instytucja zarządzania spółdzielczością zawsze jest taka ciekawa. Działa nadzór, czyli Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie zatwierdza zawsze te wszelkie osiągnięcia, które zostały uzyskane w roku sprawozdawczym. I to jest wielka satysfakcja dla tych, którzy realizują te zadania no i oczywiście później współuczestniczą w podziale osiągniętego dorobku na przestrzeni kolejnych lat. (…) Wasza Spółdzielnia funkcjonuje, jest bardzo nowoczesna, poszanowana przez Związek Spółdzielni, przez Krajową Radę, jak również przez wielu dostawców, to jest bardzo ważne. Gratuluję tych osiągnięć i życzę abyśmy się znowu mogli spotkać na kolejnym jubileuszu.     

Swoje gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów przekazały również: Barbara Kuczma, prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej oraz w imieniu Grupy „Dobra Myśl” – Anna Krzysztyńska. W imieniu burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki i swoim własnym wystąpił jego zastępca – Stanisław Pilszak, który odczytał list gratulacyjny życząc wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Prezes Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej  SOPEX – Lucjan Waśko złożył gratulacje i słowa uznania w imieniu członków SOPEX-u w Krośnie, odczytując list gratulacyjny i dziękując za wieloletnią owocną współpracę handlową. Powiedział: Nie jest łatwo być spółdzielnią w dzisiejszych czasach, a Państwo swoim działaniem pokazują, że sukces zawsze zależy bardziej od ludzi niż od okoliczności. Spółdzielnia przetrwała i rozwija się służąc członkom, pracownikom i lokalnej społeczności. Możecie być naprawdę dumni z dokonań minionego ćwierćwiecza.  

 Mieczysław Pająk – dyrektor Oddziału Banku PEKAO SA w Brzozowie życząc wielu dalszych sukcesów i tworzenia kolejnych pięknych kart historii powiedział: Jak się studiuje waszą historię waszej spółdzielni, to w odpowiednim momencie, w okresie waszej burzliwej historii załoga w rozumieniu: Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy znaleźli właściwą drogę, która zapewniła rozwój spółdzielni i dzięki temu świętujemy dzisiaj jubileusz.

Obecny wśród gości był również proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja i Józefa w Grabownicy Starzeńskiej ks. Jan Szmyd, i jednocześnie duszpasterz rzemiosła na całą archidiecezję przemyską, który skierował kilka słów do jubilatów. Gratuluję pięknego jubileuszu. (…) Wspólnota spółdzielni się uzupełnia, darzy siebie zaufaniem, życzliwością, to jest piękne, to co się zrodziło przed dwustu laty jest naprawdę piękne. Jest bliskie naturze i sercu człowieka. (…) Sercem i duchem jestem z Wami, i nie mam żadnego prezentu, celowo, bo moim prezentem jest modlitwa za Waszą wspólnotę.

Wspomnieniami z czasów tworzenia grabownickiej spółdzielni podzielili się również: Wiesława Wojtoń z Haczowa oraz Adam Wojtowicz z Brzozowa, prezesi okolicznych Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Głos zabrał również dyrektor PBS o/Brzozów Janusz Matusz, który podobnie jak przedmówcy złożył gratulacje życząc jednocześnie wielu sukcesów. List gratulacyjny skierował Poseł na Sejm RP Jan Warzecha oraz prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie Jan Nosal odczytane przez zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej Antoniego Mazura.

Na koniec chciałbym tylko podkreślić, że w naszej działalności staraliśmy się zawsze kierować zasadami takiej szeroko rozumianej rzetelności kupieckiej zarówno wobec naszych odbiorców jak i dostawców. – skonstatował prezes Dariusz Irzyk. Mam nadzieję, że w jakiś sposób jest to dostrzegane. Jednocześnie patrząc wstecz na te 25 lat naszej działalności przez pryzmat zmiennej sytuacji gospodarczej w naszym kraju, przez pryzmat specyfiki rynku wiejskiego, na którym działamy, myślę, że nie musimy się tego minionego okresu wstydzić, a możemy nawet mówić o nim w kategoriach jakiegoś sukcesu.

Z okazji 25-lecia Spółdzielni Handlowej GRASTAR Marcin Michańczyk przygotował krótką prezentację – migawki z życia Spółdzielni (placówki i pracowników), a gościom w czasie poczęstunku i zabawy przygrywał zespół Yellow Horse ze Strzyżowa – trio akustyczne, które w swoich utworach nawiązuje do lat 70-tych i nie tylko.

Agnieszka Adamska

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x