Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu nie zwalnia tempa

Nozdrzecka instytucja kultury jest jednym z najbardziej prężnie funkcjonującym podmiotem w obszarze kultury na terenie pow. brzozowskiego. W ubiegłym roku mimo czasu pandemii na terenie gm. Nozdrzec zrealizowane zostały liczne wydarzenia i kulturalne przedsięwzięcia. W wielu przypadkach Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu wspierał również inicjatywy mieszkańców, pełniąc funkcję partnera w ramach realizowanych działań przez społeczność lokalną.

„Rok 2021 był historyczny pod względem działań kulturalnych na terenie naszej gminy. Ale i nie tylko — nasza instytucja kultury pozyskała dotychczas niespotykaną sumę środków zewnętrznych, a ponadto otrzymaliśmy największe jednostkowe dofinansowanie w historii funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu. Na podstawie naborów do programów ministerialnych, państwowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych — złożonych zostało 20. aplikacji z czego aż 12. uzyskało pozytywną ocenę. Liczba realizowanych przedsięwzięć z pewnością wpłynęła pozytywnie na funkcjonowanie społeczności lokalnej — przypominam, że był to jeszcze czas pandemii kiedy dostęp do kultury był ograniczony, podobnie jak kontakt z drugim człowiekiem. Nam udało się stworzyć odpowiednie warunki do nawiązywania tak potrzebnego kontaktu z drugim człowiekiem, oczywiście przy zachowaniu obowiązujących wytycznych sanitarno- epidemiologicznych. W ramach realizacji poszczególnych projektów na działania w obszarze kultury wydano kwotę 307 719,00 złotych — z czego 235 960,00 złotych to pozyskane środki zewnętrzne. Natomiast pozostała część kwoty, czyli 71 759,00 złotych to wkład własny pochodzący z budżetu gminy Nozdrzec. Należy pamiętać, że zaplanowany budżet naszej instytucji kultury w 2021 roku wynosił 207 000,00 złotych, a więc pozyskane fundusze przewyższyły dostępne środki finansowe Gminnego Ośrodka Kultury. I to bardzo cieszy.”- mówi Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec — autor projektów — Adrian Skubisz.

Dobra passa Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu utrzymuje się i w tym roku — w ramach pozytywnie rozpatrzonych projektów i otrzymanych dofinansowań instytucja kultury gminy Nozdrzec jest beneficjentem programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

W ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2022, zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy. Zadanie inwestycyjne pozwoli zwiększyć potencjał animacyjno-edukacyjny i pozytywnie wpłynie na rozwój instytucji kultury. Zakupione elementy nagłośnienia pozwolą podnieść atrakcyjność oferty kulturalnej oraz wpłyną pozytywnie na dostępność w odbiorze przekazywanych treści. Program Infrastruktura Domów Kultury finansowany jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Instytucją zarządzającą Programem jest Narodowe Centrum Kultury. Program ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Opracowanie wniosku: Adrian Skubisz
Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego: Ireneusz Gierula
Wysokość otrzymanego dofinansowania: 34 000,00 złotych
Wkład własny: 9 000,00 złotych

W ramach programu EtnoPolska. Edycja 2022. Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu realizuje zadanie pn. Zakup strojów ludowych dla Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Izdebczanka. W ramach projektu zakupione zostaną gotowe stroje ludowe, wykonane zgodnie z tradycją i odwzorowujące dawne pierwowzory. Zadanie pozwoli na ożywienie oraz popularyzację zanikającej w naszym regionie dziedziny tańca ludowego, jako jednego z wielu elementów dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzmocnienie tożsamości kulturowej, podtrzymanie kulturowej spuścizny oraz jej promocję wśród społeczności lokalnej i mieszkańców regionu. Bardzo ważnym aspektem realizowanego zadania będzie stworzenie odpowiedniego środowiska dla rozwijania aktywności twórczej, edukacji kulturalnej poprzez funkcjonowanie zespołu “Izdebczanka”.

Autor projektu: Adrian Skubisz
Kwota dofinansowania: 32 000,00 złotych
Wkład własny: 14 000,00 złotych

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Kolejnym projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — jest zadanie pn. Ich Pierwszy Raz w Muzeach — realizowane w ramach programu Kultura Dostępna. Otrzymane dofinansowanie połączone z udziałem własnym pozwoli na organizację wyjazdów do muzeów, które eksponują wystawy o wysokich walorach patriotycznych oraz narodowościowych. Poza zwiedzeniem m.st. Warszawy, planowane jest odwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Wojska Polskiego. Projekt skierowany jest do osób dorosłych i Seniorów, a głównymi beneficjentami zadania będą mieszkańcy, którzy dotychczas nie mieli okazji skorzystać
z edukacyjnej oferty instytucji pielęgnujących kulturę narodową, związaną z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

Autor projektu: Adrian Skubisz
Kwota dofinansowania: 14 000,00 złotych
Wkład własny: 7 000,00 złotych

„To nie koniec zaplanowanych działań przez naszą jednostkę organizacyjną, a zarazem instytucję kultury. Poza zadaniami jakie są realizowane na podstawie otrzymanych dofinansowań i zabezpieczonego wkładu własnego, są jeszcze te wynikające ze stałego kalendarza wydarzeń oraz przedsięwzięcia realizowane na zasadach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. Przed nami kolejna edycja wydarzenia pn. Przegląd Kapel, a w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowany zostanie projekt pn. Karpackie Smaki Ziemi Dynowsko- Brzozowskiej, który jest alternatywą dla Powiatowego Święta Ziemniaka — w ubiegłym roku rozwinęliśmy działania z obszaru tradycji i sztuki kulinarnej. W tym roku chcemy promować i podtrzymać wypracowane metody współpracy nie tylko z mieszkańcami gm. Nozdrzec, ale również powiatu brzozowskiego i rzeszowskiego. Mnie jako Wójta — kierownika jednostki samorządu terytorialnego — cieszy mnogość realizowanych działań w obszarze kultury, cieszą również pozytywne oceny składanych aplikacji i otrzymywane środki zewnętrzne. Mając na uwadze ważność edukacji kulturalnej, staram się zawsze podejmować decyzje, które skutkują zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie gminy Nozdrzec na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu. Jestem pewien, że są to dobrze wydawane środki, ponieważ ich beneficjentami jest społeczność lokalna oraz mieszkańcy regionu.” — komentuje Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

Materiały nadesłane

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o